Profil

Kto sme?

Sme Advokátska kancelária JUDr. Martin BARTKO - JUDr. Silvia BARTKOVÁ, ktorá poskytuje od roku 2007 širokú škálu právnych služieb na absolútne profesionálnej úrovni. Cieľom kancelárie je dosiahnuť maximálny úspech svojich klientov so zreteľom na ich čo najväčšiu spokojnosť. Prvoradým záujmom kancelárie je preto záujem klienta, ktorý má prednosť pred záujmami vlastnými.

Čo poskytujeme?

Naša Advokátska kancelária poskytuje právne služby domácim aj zahraničným fyzickým osobám a právnickým osobám, ako aj štátnym inštitúciam, a to na celom území Slovenskej republiky. Priestory advokátskej kancelárie sú vybavené najmodernejšou kancelárskou a telekomunikačnou technikou zaručujúcou okamžité, operatívne a hlavne efektívne riešenie problémov svojich klientov. Kancelária poskytuje svoje služby plynule v slovenskom, českom a anglickom jazyku.

Náš tím

Advokátsku kanceláriu tvorí mladý a dynamický tím spolupracovníkov, ktorí so svojimi znalosťami, skúsenosťami, odhodlaním a energiou dokážu plne uspokojiť aj tie najnáročnejšie požiadavky svojich klientov, a to všetko na pozadí neustále sa vyvíjajúceho právneho systému spoločnosti. Vedúcim advokátskej kancelárie je advokát JUDr. Martin Bartko, so svojou 18-ročnou praxou.

GDPR

Dokumenty ochrany osobných údajov

Naše služby

Obchodné právo

V rámci práva obchodných spoločnosti zabezpečuje kompletné právne poradenstvo a všetku právnu agendu spojenú so založením a vznikom obchodných spoločností, prevodom majetkovej účasti v spoločnostiach..

Občianske právo

Špeciálne sa advokátska kancelária zameriava na všetky právne vzťahy týkajúce sa nehnuteľností (vlastnícke vzťahy, nájom, záložné práva, susedské práva, výstavba, usporiadanie právnych vzťahov a pod.).

Rodinné právo

naša advokátska kancelária právnu pomoc a poradenstvo v konaniach podľa zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine najmä pri rozvode manželstva, úprave vzájomných vzťahov medzi rodičmi a deťmi, vrátane konania o určenie výživného a osvojeniaTrestné právo

Naša advokátska kancelária pravidelne poskytuje služby v oblasti trestného práva, a to hlavne obhajobu osôb obvinených a obžalovaných zo spáchania trestného činu.

Pracovné právo

V oblasti pracovného práva poskytuje advokátska kancelária komplexné právne poradenstvo ako zamestnancom tak zamestnávateľom. Významnou agendou v tomto smere je problematika neplatnosti skončenia pracovného pomeru a nároky z toho plynúce, ako aj problematika náhrady škody.

Zmenkové právo

Právne poradenstvo poskytujeme aj v oblasti práva zmeniek vrátane uplatnenia práv zo zmenky. Advokátska kancelária posudzuje, poprípade vypracováva obsah zmenky ako aj dohodu o vyplňovacom práve pri blankozmenke.

Cenník

Cena jednorázovej právnej porady

72

poskytnutie jednorázovej právnej porady

bez zastúpenia klienta alebo písomného výstupu

60 € bez DPH (t.j. 72 Eur s DPH)

za každú začatú hodinu

Advokátska kancelária JUDr. Martin BARTKO - JUDr. Silvia BARTKOVÁ poskytuje svoje právne služby v zásade za odmenu. Spôsob určenia a výšku odmeny, náhrady hotových výdavkov a náhrady za stratu času upravuje vyhl. č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov. V zmysle ustanovení tejto vyhlášky sa odmena advokátskej kancelárie určuje dohodou s klientom na základe náročnosti posudzovaného prípadu, hodnoty veci/práva, ktorého sa prípad týka a nákladov potrebných na jeho vybavenie. Podľa uvedenej vyhlášky je možné odmenu za poskytnutie právnych služieb dohodnúť ako:

  • hodinovú odmenu (podľa počtu hodín účelne vynaložených na vybavenie veci)
  • paušálnu odmenu (za poskytovanie právnych služieb v určitom časovom období alebo za úplne vybavenie veci alebo súboru vecí)
  • podielovú odmenu (vo forme podielu na hodnote veci)
  • tarifnú odmenu (stanovením hodnoty jedného úkonu právnych služieb)
  • kombinovanú odmenu

Kde nás nájdete

adresa

Piaristická 6667


Email


tel. číslo

© 2007-2021 JUDr. MARTIN BARTKO